October 5, 2018

Team

Management Team

Nitesh Tak
Founder
Jitendra Patel
Vikas Khandelwal

Advisory Committee

Dr. Sharad Iyengar
Kailash Jain

Executive Committee

Prakash Mali
Sumit Sharma
Dr Manish Agarwal
Sharad Jain
Lalit Singh Solanki
Digvijay Rathore